Het pedagogisch beleid

Onze maatstaf voor kwaliteit is het welzijn van uw kind!

Het kinderdagverblijf zorgt voor de opvoeding en de verzorging van de opgevangen kinderen.
Het kinderdagverblijf wilt een veilig, kindvriendelijk klimaat scheppen dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hun alle kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooien.
Om dit te verwezenlijken werkt het kinderdagverblijf onder andere volgens de criteria die Kind en Gezin ons aanreikt.

Het MemoQ zelfevaluatie instrument werd door K&G ontwikkelt en wordt door ons gehanteerd, dit bied ons de mogelijkheid om in team te reflecteren over de pedagogische kwaliteit binnen ons kinderdagverblijf en kunnen we onze werking verbeteren waar mogelijk.

Wij besteden bijzondere aandacht aan individualisering, zelfredzaamheid, structureren, bewegingsvrijheid en veiligheid. Het kinderdagverblijf gebruikt ook het zelfevaluatie-instrument voor welbevinden en betrokkenheid van kinderen in de opvang (ZIKO), We hebben 2 maal per jaar een gesprek met u als ouders aan de hand van deze Ziko.
Wij vertellen u niet dat ‘alles goed’ ging vandaag, als u uw kind komt halen. Nee, u hoort van ons datgene dat uw peuter vandaag ontdekte!

Of dat uw baby na enig aarzelen zichzelf overwon en zomaar van de rug op de buik rolde!
Kinderdagverblijf “De Boelekes” staat garant voor het welzijn van uw kind!
Om dit te bereiken streven we drie doelen na, namelijk:

 1. Het bieden van emotionele veiligheid.
 2. Wij streven ernaar dat elk kind zich veilig voelt, zichzelf kan zijn en lekker in zijn vel zit. We noemen dat emotionele veiligheid, de basis van alle verdere ontwikkeling. Door goed te kijken en te luisteren en op het juiste moment gericht in te grijpen, stemmen we onze aanpak en de omgeving precies af op wat kinderen nodig hebben: veiligheid en uitdaging! Daarom werken er bij “De Boelekes” sensitieve en betrokken kinderverzorgers die zien wat uw kind nodig heeft. Zij zijn zich bewust van hun grote verantwoordelijkheid en nemen deze taak met veel plezier, positieve energie en deskundigheid op zich. Zij worden intern met regelmaat getraind op de pedagogische basishouding en handelen.

 3. Het bieden van een liefdevolle, positieve en stimulerende omgeving.
 4. “De Boelekes” biedt kinderen een liefdevolle, positieve en stimulerende omgeving en we zorgen ervoor dat uw kind zich echt deel voelt van de groep. Onze groep is net als een minimaatschappij: Leven met elkaar en leren van elkaar! Natuurlijk wordt er veel gespeeld en gelachen. Maar conflicten en verdrietig zijn, hoort er ook bij.

 5. Het stimuleren van de persoonlijke en sociale ontwikkeling van uw kind.
 6. Wij leveren graag een professionele bijdrage aan de persoonlijke en sociale ontwikkeling van uw kind.
  Wij zorgen voor een rijke (leer-)omgeving, die zowel veilig en vertrouwd als uitdagend en avontuurlijk is.
  Onze inrichting is doordacht en stimuleert verschillende soorten spel.
  Ons materiaal is veilig, educatief en enorm gevarieerd.
  We dagen elk kind uit om weer een stapje extra te zetten.
  Bij alles wat we doen, houden we het welbevinden van uw kind in de gaten.
  Voelt het kind zich hierbij op zijn gemak, of krijgt uw kind misschien te veel prikkels?
  Is het kind al toe aan een spelletje met meerdere kinderen of speelt het nog liever alleen?
  We horen het graag, want de inbreng en ervaring van uw kind telt mee in alles wat wij doen.
  Kinderopvang is een zaak van vertrouwen. Daarom is een goede samenwerking met de ouders erg belangrijk.

Het welzijn van het kind staat centraal.

Doorgaans zijn er 2 speelgroepen bij “De Boelekes”.
De indeling van de groepen passen we aan, aan de noden van de kinderen.
We hebben een speelkamer ingericht voor de kleinste kinderen van 0-18 maanden. De baby’s en kruipertjes kunnen hierdoor op hun eigen tempo en in een veilige omgeving spelen en bewegen. De kinderen van 18 maanden en ouder, kunnen vrij spelen waar ze willen in hun eigen speelkamer. Er zijn diverse speelhoeken voorzien, gaande van een plekje voor tafelspelletjes, tot een klim en klauter module.
We merken soms dat een kind liever even alleen speelt ofwel vraagt het kind dit zelf. Op dat moment wordt de mogelijkheid geboden om in een rustig deel van de speelruimte te spelen, in dit gedeelte vinden ook alle maaltijden plaats en het knutselmoment. Hier kan het kind even rustig aan een tafeltje spelen zonder dat hij /zij gestoord wordt in het spel. De kinderen kunnen zelf aangeven als ze wisseltijd willen ofwel gebeurt het op advies van de begeleidster(s) die op dat moment de kinderen begeleiden.
De personeelsbezetting is uiteraard conform de criteria van Kind en Gezin.
Principes voor onze samenwerking met ouders en kinderen:

 • De coördinator en alle andere medewerkers willen nauw met u samenwerken.
  Zij informeren u over het verloop van de opvangdag en de pedagogische aanpak.
  Zij houden u op de hoogte van de vorderingen van uw kind.
  Er is regelmatig overleg over de opvoedingswijze van uw kind.
  We nodigen u uit om te praten over uw kind en zijn/haar eigenheden.
  Op die manier kunnen wij ons in de opvang, in de mate van het mogelijke afstemmen op de individuele noden van uw kind.
  U kunt met uw vragen over de ontwikkeling en de activiteiten van uw kind terecht bij de respectievelijke begeleidsters.

 • Het kinderdagverblijf organiseert 2x per jaar een individueel oudercontact moment.
  Om ons aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de ontwikkelingsnoden van uw kind letten wij op de motorische, sociale, emotionele, verstandelijke en taalontwikkeling van uw kind.
  Het basisprincipe van ons kinderdagverblijf is dat we respect hebben voor elk kind, voor zijn eigenheid en zijn persoonlijkheid.
  We zorgen voor een stimulerende omgeving met speelgoed en activiteiten die aangepast zijn aan de leeftijd en de interesses van de kinderen, waardoor uw kind geboeid en betrokken bezig kan zijn.
  Tegelijkertijd zorgen we voor geborgenheid, we bieden een overzichtelijke structuur en regelmaat en we respecteren, in de mate van het mogelijke, het ritme van het kind, met het oog op het welbevinden van elk kind.

Het kinderdagverblijf beschikt over een team begeleidsters, die beantwoorden aan de diplomavereisten van Kind en Gezin.
Alle medewerkers volgen regelmatig bijscholing, minimaal een keer per jaar.
Meer informatie over samenwerking met ouders en kinderen kunt u bij de coördinator krijgen.

De personeelsbezetting.

De personeelsbezetting is uiteraard minimaal conform de criteria van Kind en Gezin. Dit is per 9 kinderen 1 medewerkster.
Echter kijken we liever naar de zorgbehoefte van de aanwezige kinderen.
Waar nodig is er een extra begeleidster aanwezig bijvoorbeeld om te assisteren als de baby's allemaal een flesje nodig hebben of hun maaltijd gaan eten.
Maar ook als de behoefte aan een extra begeleidster er is bij de lopertjes zetten wij graag een extra begeleidster in zodat we het welbevinden van de kinderen kunnen optimaliseren.
Doorgaans werken er 2 medewerksters tot 16 kinderen, zijn er 17 kinderen of meer aanwezig dan is er doorgaans 1 extra begeleidster aanwezig.